Teater i undervisningen

Ett utvecklings- och forskningsprojekt
på Wasa Teater under åren 2020-2023

Syfte med projektet är att utveckla ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum som genererar TIU program med avstamp i skolans läroplan. TIU blir ett ämnesöverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stöder elevernas läroprocess inom ett tema. TIU är en förkortning av Teater -I- Undervisningen. Projektet utvecklar TIU som teaterform, fördjupningsmaterial och workshops i ämnen och teman som ingår i läroplanen. Eleverna engageras i TIU genom olika interaktiva element, vilket skapar en större motivation och fördjupning av lärprocessen. Målsättningen är att kombinera teaterkonst och lärande samt att väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. TIU är en konstform där teater och pedagogik förenas. I programmet vill man nå en djupgående bearbetning samtidigt som man vill uppnå en distanseringseffekt, där deltagarna kan reflektera, tänka kritiskt och utforska tematiken. 

Alla skolor som bokar ett TIU-program får en kunskapsbok med lektionsplaner i för- och efterarbete. Kunskapsboken är ämnesöverskridande och innehåller övningar/uppgifter som sker i klassrummet med pedagogen innan och efter TIU-programmet. Kunskapsboken publiceras digitalt på teaterns hemsida. Materialet är en viktig del av helhetsupplevelsen och det är önskvärt att alla pedagoger och ungdomar får ta del av det.  

Varje år under projekttiden görs ett TIU-program med avstamp i läroplanen, utgående från lärarnas och skolornas önskemål om innehåll och tematik. Föreställningen riktar sig alltid till en på förhand bestämd åldersgrupp som varierar från år till år. Föreställningen turnerar i Österbotten, inklusive Karleby, i Åboland och Nyland, på Åland och till de svenska språköarna i Uleåborg, Björneborg, Tammerfors och Kotka. Vid utformningen av TIU-programmet är samarbetet med aktuella forskare, sakkunniga inom tematiken och fokusskolorna oerhört viktig. När projektet är slutfört sammanställes en rapport över hela projektet med analys av metodik, resultat, genomslagskraft, utvecklingspotential och rekommendationer. Med erfarenhet av projektet och resultaten det genererar kan Wasa Teater såväl som andra teatrar fortsätta producera TIU-program med en stabil kunskapsgrund. 

Projektledare, producent och teaterpedagog för forsknings- och utvecklingsprojektet TIU
Nina Dahl-Tallgren
050 300 7214
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi 

STYRGRUPP

 

BAKGRUND TILL PROJEKTET:
TIU PROGRAMMET VÄRLDEN ÄR SÅ STOR

Hösten 2018 genomfördes ett TIUprogram för första gången på en institutionsteater i Finland. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIUprogrammet Världen är så stor och reflektioner kring projektet. Produktionen väckte stort intresse i skolorna och en önskan om att teatern fortsätter att utveckla föreställningar som är en del av skolornas läroplan och där eleverna har en aktiv roll i föreställningen. Rapporten är gjord i samarbete med Repertoar live. Programmet var på turné hösten 2018.   

DEL 1 INOM PROJEKTET:
TIU PROGRAMMET #NOFILTER

Våren 2020 genomfördes det andra TIU programmet på Wasa Teater. TIU programmet #nofilter behandlade temat ett hållbart liv i den digitala tiden. TIU programmet gav möjlighet till en fördjupning av frågor kring hur unga navigerar och agerar på internet, så att det är stärkande och livsbejakande. Pjäsen #nofilter är ett program om makt, påverkan, sanning och yttrandefrihet i den digitala världen. Eleverna bjöds in som liveföljare vid inspelningen av AleXis show där de fick ta ställning till hur de förhåller sig till internet och till de budskap som mera och mindre explicit förmedlas i sociala medier. I anknytning till TIU programmet #nofilter utarbetades en kunskapsbok med för- och efterarbete. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi.

Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIU programmet #nofilter, forskning och reflektioner kring projektet. Syftet med dokumentationen är att andra teatrar och kulturinstanser ska få möjlighet att lära sig mer om TIU och dess möjligheter.

Här kan du ladda ner dokumentation av TIU programmet #nofilter.

Här kan du ladda ner kunskapsboken.

DEL 2 INOM PROJEKTET:
TIU-PROGRAMMET (GEM)ENSAM

Det övergripande temat för TIU 2021 är ensamhet och utanförskap, där syftet är att utforska social hållbarhet. Social hållbarhet skapar förutsättningar för välmående. En social hållbar miljö är inkluderande, jämlik och tolerant.  Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbete, TIU programmet och efterarbete. TIU programmet utarbetas i samarbete med Förbundet Folkhälsan och är en del av deras 100- års jubileumsprogram.

Övergripande syfte/lärandemål är att:

  • eleverna känner sig inkluderande, delaktiga och trygga i gruppen.
  • eleverna känner sig uppskattade och sedda.
  • eleverna trivs i skolan och kan aktivt bidra till en god gemenskap, vilket medför att eleverna orkar bättre i studierna.

Kunskapsboken (för- och efterarbete) skapar förutsättningar för social hållbarhet, delaktighet, gemenskap och välbefinnande för eleverna. Övningarna fokuserar på socialträning, trygghet i gruppen, kommunikation, samarbete och gruppdynamik. Övningarna bidrar till att eleverna trivs i skolan och kan känna sig som en del av gruppen. Vid utformning av TIU programmet 2021, beaktas senaste skolhälsoundersökning som gjorts av THL (omfattande frågeformulär som fylls i av nästan 255 000 elever och studerande i Finland). Resultaten av undersökningen indikerar på att mer arbete behövs för förebyggande av ensamhet bland ungdomar. TIU programmet är ämnesöverskridande med kopplingar till läroplanen inom läroämnena: hälsokunskap, samhällslära, modersmål och litteratur och elevhandledning.

Här kan du ladda ner dokumentation av TIU-programmet (gem)ensam

Här kan du ladda ner Kunskapsboken (pdf)

DEL 3 INOM PROJEKTET:
TIU-PROGRAM OM EKOLOGI, HÅLLBARHET OCH FRAMTID

Glänta är ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid. Det är en berättelse om vår oförmåga att leva i samklang med naturen och varandra. Finns det något som kan rädda oss?

Glänta är en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Wasa Teater, där vi u

ndersöker vad som uppstår i gränslandet mellan en konstupplevelse och lärande. TIU-programmet Glänta är ämnesöverskridande och målgruppen för programmet är gymnasier, yrkesinstitut samt årskurs nio.
TIU-programmet Glänta består av tre delar: förarbete, föreställningsdel och efterarbete. Alla som bokar programmet får en kunskapsbok som består av lektionsplaner till för- och efterarbetet.
Vid utformningen av det pedagogiska materialet, samarbetar vi tätt med experter och forskare inom tematiken. TIU-programmet har utformats i samverkan med en referensgrupp från näringslivet: Wärtsilä, Stormossen, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi.

I efterarbetet får deltagarna arbeta med följande teman:

Förnybar energi & grön ekonomi (Wärtsilä)
Cirkulär ekonomi (Stormossen)
Omställningsteori (Svenska handelshögskolan)
Inre hållbarhet (Åbo Akademi)

Här kan du ladda ner Kunskapsboken för Glänta

Här kan du ladda ner brev till vårdnadshavare

Här kan du ladda ner manus på engelska

Gläntas turné genomförs med stöd av:

 

 

 

FORSKNING

Wasa Teaters teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren är antagen som doktorand till Åbo Akademi inom pedagogiska vetenskaper, med ambition att avlägga en doktorsavhandling.  Avhandlingen skrivs inom ramarna för det treåriga TIU projektet på Wasa Teater. Forskningen kan potentiellt bidra till att ge andra teatrar, kulturinstanser, skolor och utbildningsanordnare möjlighet att lära sig mer om TIU som konstform och vilken lärandepotential som genereras.

Det finns en samhällelig beställning på forskning omkring elevers lärande och estetiska ingångar till lärande, något som betonas i läroplansgrunden för grundskola och andra stadiet. Forskning är avgörande för att vidareutveckla TIU som konstform. Syftet med denna avhandling är att undersöka vad som karaktäriserar en grupp elever, teaterpedagoger och ensemblen kunskap genom lärandeprocesser i TIU program utgående från ett performativt perspektiv.

 

PJÄS- OCH METODBANK 

TIU programmen med tillhörande pedagogiskt material som utvecklas i projektet kommer att ingå i en pjäs- och metodbank som Wasa Teater bygger upp, så att andra kan genomföra motsvarande program.

 

FINANSIÄRER

Projektet understöds av Brita Maria Renlunds Stiftelse, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här