Teater i undervisningen

Teater i undervisningen

 

Teater i undervisningen (TIU) har varit ett utvecklings- och forskningsprojekt på Wasa Teater under åren 2020–2023. TIU är en konstform där teater och pedagogik förenas och blir en ämnesöverskridande integrerad del i undervisningen som stöder elevernas lärprocess inom ett tema. Eleverna engageras i TIU genom olika interaktiva element, vilket skapar en större motivation och en fördjupning av lärandet.
Målsättningen är att kombinera teaterkonst och lärande, samt att väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. I ett TIU-program vill man nå en djupgående bearbetning samtidigt som man vill uppnå en distanseringseffekt, där deltagarna kan reflektera, tänka kritiskt och utforska tematiken. Varje år under projekttiden har ett TIU-program producerats med avstamp i läroplanen, utgående från lärarnas och skolornas önskemål om innehåll och tematik. Programmet produceras kollaborativt tillsammans med det konstnärliga teamet, eleverna, pedagogerna, utvalda forskare/experter och olika samhällsaktörer (företag eller organisationer).
Syftet med projektet har varit att främja utvecklingen av ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum där teater, utbildning och forskning samverkar. Arbete med estetiska lärprocesser och kultur i skolan är en naturlig del av Wasa Teaters teaterpedagogiska arbete. Wasa Teater är en nationell föregångare inom publikarbete och dramapedagogik bland institutionsteatrarna i Finland.

Nina Dahl-Tallgren har varit projektledare för TIU projektet på Wasa Teater och är doktorand vid Åbo Akademi inom pedagogiska vetenskaper. Hon har utfört fyra forskningsstudier och skrivit fyra forskningsartiklar inom ramarna för det treåriga TIU-projektet. Syftet med avhandlingen har varit att undersöka vad som produceras i mötet med TIU och vad TIU möjliggör som konstform för skolans lärmiljö?
Med erfarenhet av projektet och resultat av forskningen kan Wasa Teater såväl som andra konst- och kulturinstitutioner producera TIU-program med en stabil kunskapsgrund och vetenskaplig analys. Nina har med bidrag av mina forskningsstudier och arbetsprocessen på Wasa Teater producerat följande: (1) en mångvetenskaplig modell för att samproducera konst som en integrerad del av lärandet i skolan med olika samhällsaktörer och (2) en modell för FF-respons (feedback & feed-foward).
Rapporten innehåller även en kort beskrivning av projektet och produktionsprocessen kring TIU-programmen på Wasa Teater

 

 

Nina Dahl-Tallgren
Projektledare, producent och teaterpedagog för utvecklings- och forskningsprojektet TIU
Nina Dahl-Tallgren
050 300 7214
nina.dahl-tallgren@wasateater.fi 

STYRGRUPP

 

BAKGRUND TILL PROJEKTET:
TIU-PROGRAMMET VÄRLDEN ÄR SÅ STOR

Hösten 2018 genomfördes ett TIUprogram för första gången på en institutionsteater i Finland. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIUprogrammet Världen är så stor och reflektioner kring projektet. Produktionen väckte stort intresse i skolorna och en önskan om att teatern fortsätter att utveckla föreställningar som är en del av skolornas läroplan och där eleverna har en aktiv roll i föreställningen. Rapporten är gjord i samarbete med Repertoar live. Programmet var på turné hösten 2018.   

DEL 1 INOM PROJEKTET:
TIU-PROGRAMMET #NOFILTER

Våren 2020 genomfördes det andra TIU-programmet på Wasa Teater. TIU-programmet #nofilter behandlade temat ett hållbart liv i den digitala tiden. TIU-programmet gav möjlighet till en fördjupning av frågor kring hur unga navigerar och agerar på internet, så att det är stärkande och livsbejakande. Pjäsen #nofilter är ett program om makt, påverkan, sanning och yttrandefrihet i den digitala världen. Eleverna bjöds in som liveföljare vid inspelningen av AleXis show där de fick ta ställning till hur de förhåller sig till internet och till de budskap som mera och mindre explicit förmedlas i sociala medier. I anknytning till TIU-programmet #nofilter utarbetades en kunskapsbok med för- och efterarbete. Produktionen var ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa övningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi.

Rapporten omfattar en kort beskrivning av TIU som teaterform, TIU programmet #nofilter, forskning och reflektioner kring projektet. Syftet med dokumentationen är att andra teatrar och kulturinstanser ska få möjlighet att lära sig mer om TIU och dess möjligheter.

Här kan du ladda ner dokumentation av TIU-programmet #nofilter.

Här kan du ladda ner kunskapsboken.

DEL 2 INOM PROJEKTET:
TIU-PROGRAMMET (GEM)ENSAM

Jakob Johansson, Alexandra Mangs (Elever från Övis). Foto: Frank A. Unger

Det övergripande temat för TIU-programmet (gem)ensam är ensamhet och utanförskap, där syftet är att utforska social hållbarhet. Social hållbarhet skapar förutsättningar för välmående. En social hållbar miljö är inkluderande, jämlik och tolerant.  Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbete, TIU-programmet och efterarbete. TIU-programmet utarbetas i samarbete med Förbundet Folkhälsan och är en del av deras 100- års jubileumsprogram.

Övergripande syfte/lärandemål är att:

  • eleverna känner sig inkluderande, delaktiga och trygga i gruppen.
  • eleverna känner sig uppskattade och sedda.
  • eleverna trivs i skolan och kan aktivt bidra till en god gemenskap, vilket medför att eleverna orkar bättre i studierna.

Kunskapsboken (för- och efterarbete) skapar förutsättningar för social hållbarhet, delaktighet, gemenskap och välbefinnande för eleverna. Övningarna fokuserar på socialträning, trygghet i gruppen, kommunikation, samarbete och gruppdynamik. Övningarna bidrar till att eleverna trivs i skolan och kan känna sig som en del av gruppen. Vid utformning av TIU-programmet (gem)ensam, beaktas senaste skolhälsoundersökning som gjorts av THL (omfattande frågeformulär som fylls i av nästan 255 000 elever och studerande i Finland). Resultaten av undersökningen indikerar på att mer arbete behövs för förebyggande av ensamhet bland ungdomar. TIU-programmet är ämnesöverskridande med kopplingar till läroplanen inom läroämnena: hälsokunskap, samhällslära, modersmål och litteratur och elevhandledning.

Här kan du ladda ner dokumentation av TIU-programmet (gem)ensam

Här kan du ladda ner Kunskapsboken (pdf)

DEL 3 INOM PROJEKTET:
TIU-PROGRAMMET GLÄNTA

Glänta är ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid. Det är en berättelse om vår oförmåga att leva i samklang med naturen och varandra. TIU-programmet Glänta är ämnesöverskridande och målgruppen för programmet är gymnasier, yrkesinstitut samt årskurs nio. TIU-programmet Glänta består av tre delar: förarbete, föreställningsdel och efterarbete.  Vid utformningen av det pedagogiska materialet, samarbetar vi tätt med experter och forskare inom tematiken. TIU-programmet har utformats i samverkan med en referensgrupp från näringslivet: Wärtsilä, Stormossen, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi.

Ladda ner dokumentationen av TIU-programmet Glänta här.

I efterarbetet får deltagarna arbeta med följande teman:

Förnybar energi & grön ekonomi (Wärtsilä)
Cirkulär ekonomi (Stormossen)
Omställningsteori (Svenska handelshögskolan)
Inre hållbarhet (Åbo Akademi)

Här kan du ladda ner Kunskapsboken för Glänta

Här kan du ladda ner brev till vårdnadshavare

Här kan du ladda ner manus på engelska

Gläntas turné genomförs med stöd av:

 

 

 

FORSKNING

Wasa Teaters teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren är antagen som doktorand till Åbo Akademi inom pedagogiska vetenskaper, med ambition att avlägga en doktorsavhandling.  Avhandlingen skrivs inom ramarna för det treåriga TIU-projektet på Wasa Teater. Forskningen kan potentiellt bidra till att ge andra teatrar, kulturinstanser, skolor och utbildningsanordnare möjlighet att lära sig mer om TIU som konstform och vilken lärandepotential som genereras.

Det finns en samhällelig beställning på forskning omkring elevers lärande och estetiska ingångar till lärande, något som betonas i läroplansgrunden för grundskola och andra stadiet. Forskning är avgörande för att vidareutveckla TIU som konstform. Syftet med denna avhandling är att undersöka vad som karaktäriserar en grupp elever, teaterpedagoger och ensemblen kunskap genom lärandeprocesser i TIU-program utgående från ett performativt perspektiv.

 

FINANSIÄRER

Projektet understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

 

Dina kontakter

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här