Gläntas premiär inleder avslutningen

Gläntas premiär inleder avslutningen

Glänta är resultatet av ett unikt samarbete där konst, näringsliv, forskning och undervisning möts i ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid.

Glänta är resultatet av ett unikt samarbete där konst, näringsliv, forskning och undervisning möts i ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid.
Wasa Teater avslutar sitt treåriga forsknings- och utvecklingsprojekt med TIU-programmet Glänta, där föreställningsdelen är skriven av den brittiska dramatikern Chris Cooper. Efterarbetet är utvecklat i nära samarbete med såväl näringslivet som forskare. Målgruppen för programmet är studerande på andra stadiet samt årskurs nio.

Projektet där Wasa Teater är huvudman leds av en styrgrupp bestående av representanter från Konstuniversitetet, Åbo Akademi, Western Norway University, Finlands Svenska Lärarförbund, Utbildningsstyrelsen, Yrkeshögskolan Novia, Helsingfors universitet, Undervisnings- & kulturministeriet samt LUST r.f.
Wasa Teater är en nationell föregångare inom publikarbete och dramapedagogik bland institutionsteatrarna i Finland och har som ambition att utveckla ett nationellt kompetenscentrum inom teaterpedagogik.

Glänta – Ett unikt samarbetsprojekt

TIU (Teater i Undervisningen) är en konstform där teater och pedagogik förenas och blir ett ämnesöverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stöder elevernas läroprocess inom ett tema. Unikt för Glänta, åtminstone för Wasa Teater, är det nära samarbete och samskapande som skett under produktionens gång tillsammans med företag och forskare i Vasaregionen.
Wasa Teaters TIU-program består av tre delar som alla är beroende av varandra; ett förarbete, en föreställning samt ett efterarbete.
Efterarbetet är utvecklat i nära samarbete med Wärtsilä Finland och Stormossen samt forskare från Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi. Wärtsilä Finland och Stormossen stöder också TIU-programmet Glänta ekonomiskt för att möjliggöra att så många ungdomar som möjligt i Svenskfinland och Österbotten skall kunna ta del av TIU-programmet.

Glänta turnerar hösten 2022 och vårvintern 2023 till alla svenskspråkiga yrkesskolor på fastlandet samt gymnasier i hela Svenskfinland. Föreställningen kommer också att spela i Skellefteå och Uleåborg.

Glänta är ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid. Det är en berättelse om vår oförmåga att leva i samklang med naturen och varandra. Finns det något som kan rädda oss? Själva föreställningsdelen är skriven av Chris Cooper, Birmingham, som har över trettioårig erfarenhet av att jobba med TIU globalt. Föreställningen regisseras av Karin Berglund och som teaterpedagoger/skådespelare fungerar Jakob Johansson och Carla Fri.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här