Regionteaterchefer kräver att servicen i landskapen tryggas

Regionteaterchefer kräver att servicen i landskapen tryggas

Teatercheferna samlades och tog ställning till teaterbranschens statsandelsreform

Teatercheferna samlades och tog ställning till teaterbranschens statsandelsreform

Cheferna för Finlands regionteatrar samlades den 8 maj 2018 under regionteaterdagarna i Kittilä. På plats fanns Joensuun kaupunginteatteri, Kajaanin kaupunginteatteri, Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteri, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater. Teatrarnas chefer tog under ett möte ställning till teaterbranschens statsandelsreform.

Cheferna för regionteatrarna anser att en förnyelse av scenkonstens finansieringsmodell är nödvändig och kräver att förnyelsen ska trygga regionteatrarnas livskraftighet och verksamhetsförutsättningar. I det nuvarande finansieringssystemet stöder undervisnings- och kulturministeriet regionteaterverksamhet med behovsprövade medel. Ministeriet arbetsgrupp föreslår att de behovsprövade medlen slopas och att de ersätts med viktningskoefficienter.

Teatercheferna är bekymrade för regionteatrarnas ställning. De behovsprövade medlen bör inte slopas om det är så att systemet med viktningskoefficienter inte kan garantera teatrarnas kulturpolitiska målsättningar, med vars grund stödsystemet ursprungligen är uppbyggt för. Teatercheferna är seriöst bekymrade för att slopandet av de behovsprövade medlen kan leda till att teatrarna inte kan förverkliga sina uppdrag med turnéverksamhet.

Vi kräver att regionteaterverksamhetens specialomständigheter, särprägel och status betydelse tas i beaktande när finansieringen förnyas. Som regionteatrar gör vi långsiktigt planerings- och utvecklingsarbete. Vi ger akt på våra verksamhetsområden i all planering, bla i repertoarplaneringen. Vi samarbetar med olika aktörer i kommunerna och producerar service å kommunernas kultursektorers vägnar. Vi skapar service till vidsträckta områden med gles bebyggelse, de geografiska avstånden är långa och områdena kan vara svårtillgängliga logistiskt, säger Jukka Aaltonen, teaterchef på Åbo Svenska Teater, och Åsa Salvesen, teaterchef på Wasa Teater.

Finlands teatrar får behovsprövat understöd för en totalsumma på 1 429 000 euro och för den summan produceras service till inalles 123 kommuner. År 2017 gjorde regionteatrarna totalt över 500 turnéföreställningar (varav Åbo Svenska Teater stod för 178 st och Wasa Teater 94 st) för närmare 36 000 åskådare (Åbo Svenska Teater 9809 åskådare och Wasa Teater 8500 åskådare).

Förutom föreställningar producerar regionteatrarna tillsammans med lokala aktörer publikarbete, vilket når alla åldersgrupper från barn och unga till seniorer. Publikarbetet sprider dramapedagogiskt kunnande till kommunerna och erbjuder verktyg till den grundläggande undervisningen och småbarnspedagogiken. Inom ramen för publikarbetet förverkligas teaterproduktioner kollektivt, där man använder drama för att behandla lokala teman, göra invånarna delaktiga och stöda deras möjligheter att verka i sina samhällen. I den service som publikarbete erbjuder, ingår även workshopar riktade till alla åldersgrupper samt fortbildning på arbetsplatser som ett led i att främja välmående. Under 2017 deltog ca 2100 personer i Åbo Svenska Teaters publikarbeten och motsvarande siffra på Wasa Teater var ca 8000.

Kommande program

Aktuellt

Beställ Wasa Teaters nyhetsbrev Klicka här